Chương trình “Thách Thức Phở Khổng Lồ”

Cách thức đăng ký
Người chơi có thể đăng ký theo cách sau:
Đăng kí trực tiếp tại chi nhánh và được thi ngay.
– Bấm vào đây để tìm chi nhánh gần nhất nhé.
Thông tin đăng ký: Họ và tên, CMND, số điện thoại, tên chi nhánh đăng ký, ngày dự thi, giờ dự thi.